معجزه لینک سازی خارجی در سئو چطور اتفاق می افتد؟

شاید مسخره به نظر برسد اما گوگل به شدت از سعدی در زمینه « تو اول بگو با کیان دوستی، من آن گه بگویم که تو کیستی» پیروی می کند. و هنوز به آن چه که سایت های دیگر درباره شما تایید می کنند اهمیت زیادی می دهد. و به زبان لینک ها سعی می …