از هفته آینده گزارشات بازدید تصاویر سایت خود را نیز در سرچ کنسول ببینید!

از هفته آینده گزارشات بازدید تصاویر سایت خود را نیز در سرچ کنسول ببینید!

از هفته آینده به  ابزار سرچ کنسول قسمت بررسی های مربوط به تصاویر شامل Impressionها و بازدیدهای مستقیم از طریق تصاویر نیز اضافه می‌شود. این نکته اهمیت سئوی تصاویر را یادآوری می‌کند.  

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

از هفته آینده به  ابزار سرچ کنسول قسمت بررسی های مربوط به تصاویر شامل Impressionها و بازدیدهای مستقیم از طریق تصاویر نیز اضافه می‌شود. این نکته اهمیت سئوی تصاویر را یادآوری می‌کند.

 

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!