پست های مشترک اینستاگرامی برای چند حساب فعال می شود!

اینستاگرام در حال کار کردن روی ویژگی است که کاربران می توانند به صورت مشترک دو یا سه نفری پست منتشر کنند. جزییات بیشتری از این ویژگی در دسترس نیست. اما ممکن است این تست به نتیجه قطعی منجر نشود.

ذخیره کردن استوری در اینستاگرام

اینستاگرام در حال کار کردن روی ویژگی است که کاربران می توانند به صورت مشترک دو یا سه نفری پست منتشر کنند. جزییات بیشتری از این ویژگی در دسترس نیست. اما ممکن است این تست به نتیجه قطعی منجر نشود.