دسترسی به مقالات گمشده در Google Scholar

دسترسی به مقالات گمشده در Google Scholar

در رسانه علمی رایگان گوگل اسکولار که مقالات علمی سطح جهان را با یک جستجو در اختیار کاربران قرار می‌دهد، تب جدیدی باز شده که امکان یافتن مقالات گمشده را ارائه می‌کند. با کلیک کردن روی تب public access می‌توانید عنوان یا موضوع مقاله‌ی مدنظرتان را جستجو کنید و به صورت PDF‌ آن را دریافت …

۸ فروردین ۱۴۰۰

در رسانه علمی رایگان گوگل اسکولار که مقالات علمی سطح جهان را با یک جستجو در اختیار کاربران قرار می‌دهد، تب جدیدی باز شده که امکان یافتن مقالات گمشده را ارائه می‌کند. با کلیک کردن روی تب public access می‌توانید عنوان یا موضوع مقاله‌ی مدنظرتان را جستجو کنید و به صورت PDF‌ آن را دریافت کنید.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!