گوگل درباره قوانین تازه تگ عنوان می‌گوید‍!

گوگل درباره قوانین تازه تگ عنوان می‌گوید‍!

گوگل به تازگی اعلام کرده هیچ محدودیتی در طول تگ عنوان وجود ندارد. تحلیل گر وبمستر گوگل می گوید که استانداردهای صنعتی مثل طول تگ عنوان از خارج ایجاد می شود و توصیه های گوگل نیست. از نظر گوگل هیچ محدودیتی بری طول برچسب عنوان وجود ندارد.

گوگل به تازگی اعلام کرده هیچ محدودیتی در طول تگ عنوان وجود ندارد. تحلیل گر وبمستر گوگل می گوید که استانداردهای صنعتی مثل طول تگ عنوان از خارج ایجاد می شود و توصیه های گوگل نیست. از نظر گوگل هیچ محدودیتی بری طول برچسب عنوان وجود ندارد.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!