ماتریس  SWOT چیست؟ راز موفقیت در برنامه ریزی و بازاریابی

ما روزانه با تهدیدها و فرصت‌های متنوعی روبرو می‌شویم که باید آن‌ها را خنثی کنیم، اما چه کاری برای این موضوع انجام می‌دهیم؟ راه حل ما برای حل مشکلات چیست؟ چگونه با فرصت‌های درون یا بیرون سازمانی روبرو می‌شویم و تهدیدها را خنثی می‌کنیم؟ یک فرضیه واقعی وجود دارد که بهتر است بدست آوردن اطلاعات …